Politikker - persondata Skip til hoved indholdet
 • 1. Indledning

  1. Når du søger en ledig stilling, eller sender en uopfordret ansøgning til Boligkontoret
   Fredericia, skal du være opmærksom på, at vi i forbindelse hermed behandler
   personoplysninger om dig.

  2. Dine rettigheder som registreret i medfør af gældende persondataret beskrives
   nedenfor.


  2. Modtagelse af ansøgninger

  1. Forud for afsendelse af en elektronisk ansøgning du accepterer, du vores
   fortrolighedspolitik, som beskriver hvordan dine personoplysninger beskyttes.
   Når du har afsendt din ansøgning, modtager du en bekræftelse på modtagelsen pr.
   mail. Vi gennemgår ansøgningerne og udvælger på baggrund af kvalifikationer,
   hvem vi ønsker at indkalde til samtale.
   Indkaldelse til samtalen foregår fortrinsvis pr. mail, men kan også ske telefonisk.

  2. For at kunne behandle din ansøgning registrerer vi dit navn, telefonnummer og
   adresse i vores it-system. Øvrige oplysninger, som du har givet os i din ansøgning
   og cv, ved indsendelse af din ansøgning, vil også blive gemt i vores it-system. HR,
   den rekrutterende leder, samt øvrige relevante personer som deltager i
   rekrutteringsprocessen, får adgang til disse oplysninger.


  3. Samtaler

  1. Ved jobsamtalen vil både dine faglige og personlige kvalifikationer blive drøftet.
   Ligesom der til samtalen også vil være en uddybning af jobbet og hvordan det er at
   arbejde i Boligkontoret Fredericia.

  2. Vi noterer under samtalen oplysninger der drøftes, som vurderes at være relevante
   for vurderingen af, om du tilbydes stillingen. Noterne vil blive gemt i forbindelse med
   rekrutteringsprocessen.


  4. Indhentning af oplysninger og referencer

  1. For ansøgere vi skønner bedst kvalificerede til stillingen vil vi, efter forudgående
   aftale med ansøgeren, indhente referencer fra tidligere og/eller nuværende
   arbejdsgivere.

  2. Vi kan desuden i relevant omfang bede dig fremsende yderligere oplysninger.
   Ydermere kan der, hvis det skønnes relevant, blive indhentet tilgængelige
   oplysninger fra internettet herunder bl.a. oplysninger fra sociale medier såsom fx
   LinkedIn.


  5. Brug af personlighedstest

  1. I forbindelse med rekrutteringsprocessen kan der benyttes personlighedstest for
   visse typer jobs. Dette kræver dog, at du giver dit samtykke førend at testen
   gennemføres. Rapporten fra testen opbevarer vi til brug for det videre rekrutteringsforløb.

  2. Testen gennemføres typisk efter vi har gennemført første samtale. Formålet med
   testen er at belyse dine personlige kompetencer, som herved kan danne
   udgangspunkt for en dialog om dine personlige ressourcer.

  3. Testen vil til hver en tid indgå i en samlet bedømmelse, og vil altså aldrig udgøre det
   fulde bedømmelsesgrundlag.


  6. Rekrutteringsbureau

  1. Hvis du søger et job, hvor det af stillingsopslaget fremgår, at et eksternt rekrutteringsbureau vil varetage jobansøgningerne, vil dine personoplysninger blive indsamlet og behandlet af rekrutteringsbureauet i overensstemmelse med en
   gældende databehandleraftale mellem Boligkontoret Fredericia og pågældende databehandler.


  7. Børneattest

  1. I de tilfælde hvor en frivillig med fast tilknytning til en boligafdeling har direkte
   kontakt til børn under 15 år, vil vi bede om samtykke til at indhente en børneattest.

  2. Indhentning og håndtering af børneattester vil ske i fortrolighed, og de medarbejdere der modtager oplysninger om indholdet har tavshedspligt.


  8. Straffeattest

  1. I visse tilfælde, og hvor formålet klart tilsiger det, vil vi anmode om straffeattester.
   Vurderer vi, at det vil være relevant at indhente straffeattest i forhold til den stilling,
   som ansøgningen vedrører, så vil vi bede om samtykke hertil.

  2. Om straffeattest skal indhentes, afhænger af hvilken stilling der søges, herunder
   særligt hvilket ansvar og beføjelser stillingen indebærer.


  9. Helbredsoplysninger

  1. Vi vil i særlige tilfælde anmode om helbredsoplysninger. Dette særligt i tilfældet hvor
   sygdom vil udgøre en væsentlig betydning for evnen til at varetage stillingen.

  2. Hvis det konkret vurderes nødvendigt at indsamle helbredsoplysninger, vil vi angive,
   hvilke sygdomme eller symptomer på sygdomme, der ønskes oplysninger om.

  3. Boligkontoret Fredericia vil selvfølgelig til hver en tid overholde gældende lovgivning
   om brug af helbredsoplysninger mv. på arbejdsmarkedet.


  10. Kreditoplysninger

  1. I tilfældet hvor jobbet vil indebære økonomiansvar eller regnskabs- og
   bogholderiopgaver, kan det hvis formålet tilsiger det, være nødvendigt at indhente
   oplysninger om ansøgers kreditværdighed hos et kreditoplysningsbureau. Hvilket
   sker efter at Boligkontoret Fredericia har modtaget samtykke hertil fra ansøgeren.

  2. Hvis der indhentes oplysninger om kreditværdighed, vil vi orientere herom, herunder
   at du er blevet tjekket hos et kreditoplysningsbureau, samt om en eventuel
   efterfølgende opbevaring af kreditoplysningerne.


  11. Det videre forløb

  1. Vi kontakter i videst muligt omfang de ansøgere, der har været til samtale pr.
   telefon. I tilfældet hvor tilbagemeldingen ikke gives telefonisk vil vi give besked pr.
   e-mail.

  2. Hvis du bliver ansat hos os, opbevarer vi de oplysninger, som vi har modtaget i
   forbindelse med rekrutteringen. Opbevaringen vil ske elektronisk i din personalesag i henhold til vores retningslinjer herom.

  3. Hvis der gives afslag på din ansøgning, vil de indgivne oplysninger blive slettet 3
   måneder efter.

  4. Er der en fælles interesse for at opbevare personoplysninger i længere tid, vil der
   blive udarbejdet en aftale herom. I overensstemmelse med denne aftale vil dine
   oplysninger blive gemt i vores jobbank.


  12. Information om dine rettigheder mv.

  1. Den elektroniske behandling af dine persondata i Boligkontoret Fredericia, som
   indsamles og behandles i forbindelse med rekrutteringsprocessen, vil til hver en tid
   blive behandlet med den fornødne sikkerhed og fortrolighed og i overensstemmelse
   med gældende lovgivning.

  2. Du kan læse mere om gældende persondataret og dine rettigheder på Datatilsynets
   hjemmeside www.datatilsynet.dk

  3. Der er en ret til at få indsigt i de personoplysninger, der er registreret om dig. Send
   en besked til os på post@boligfa.dk, hvis du vil oplyses om hvilke personoplysninger der er registreret, samt hvis du ønsker personoplysninger redigeret eller slettet.
 • 1. Indledende bemærkninger

  Udbyderen og ejeren af denne hjemmeside www.boligfa.dk er Boligkontoret Fredericia,
  Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia, CVR Nr.: 27006531.

  Formål

  1. Hos Boligkontoret Fredericia vil vi løbende behandle forskellige persondata,
   som behandles elektronisk og systematisk.

  2. Formålet med behandlingen af dine oplysninger er at administrere ventelister og administrere dit lejeforhold i henhold til gældende regler herom.

  Dataansvarlig

  1. Boligkontoret Fredericia er dataansvarlig for de oplysninger, der behandles i
   forbindelse med boligsøgendes opskrivninger og lejeforholdet. Boligkontoret
   Fredericia er i medfør heraf ansvarlig for, at behandlingen af
   personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende ret.

  2. Derfor kan du også som boligsøgende eller lejer rette henvendelse til
   Boligkontoret Fredericia, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine
   personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende i
   henhold til gældende persondataret. Dette kan ske ved at rette henvendelse
   via mail til post@boligfa.dk

  3. Hos Boligkontoret Fredericia har vi udpeget en databeskyttelsesrådgiver, der
   har det daglige ansvar for vores behandling af persondata. Du kan rette
   henvendelse til databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har spørgsmål til vores
   behandling af dine personoplysninger kan ske ved at rette henvendelse via
   mail til post@boligfa.dk. Hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende
   kan det ske ved at rette henvendelse via mail til post@boligfa.dk.


  2. Behandling af persondata relateret til udlejning mv.


  Oprettelse af sag

  1. I forbindelse med at du skriver dig op som boligsøgende, opretter vi en sag i
   vores it-system.

  2. Her registrerer vi under et interessentnummer følgende personoplysninger: Fulde navn, fødselsdato, eventuelt cpr-nr., emailadresse og adresse.

  3. Når du tilbydes at leje en bolig, vil de samme oplysninger, som du angav i forbindelse med opskrivning, stadig være noteret på din sag i vores it-system.

  4. I forbindelse med at du lejer bolig, vil der, foruden de ovenfor nævnte identifikationsoplysninger, blive registreret oplysninger om husstandens størrelse og sammensætning, herunder antal hjemmeboende børn og eventuelle værgeforhold mv.

  5. Ydermere er der registreret oplysninger om hvorvidt boligen er blevet anvist af kommunen, om der modtages økonomisk støtte til lejen fra kommunen, eller om du har et kommunalt beboerindskudslån.

  6. I tilfældet hvor lejeforholdet er betinget af, at du er under uddannelse, indhenter og behandler vi også oplysninger om din uddannelsesmæssige status.


  Personnummer

  1. Boligkontoret Fredericia beder om samtykke til at behandle dit personnummer, da vi har behov for at kunne identificere dig entydigt, dels grundet det løbende mellemværende mellem os, og dels af praktiske og administrative hensyn. Dit personnummer vil også kunne blive brugt i forbindelse med overførsel via NemKonto, tilmelding til e-Boks og til brug ved digital signatur.


  Økonomiske forhold

  1. Der er en række situationer, hvor vi behandler oplysninger om dine økonomiske forhold. Dette kan fx være oplysning om, at du har fået støtte til betaling af beboerindskud, at du er i restance med leje eller anden pligtig
   pengeydelse eller om forfalden gæld til boligafdelingen.


  Oplysninger om sygdom og funktionsnedsættelse mv.

  1. Det kan også være nødvendigt, at vi behandler oplysninger om, at du har
   særlige behov, herunder funktionsnedsættelse, der gør det påkrævet at boligen er indrettet særligt hertil. Sådanne oplysninger kan behandles med henblik på at afklare, om du lever op til de kriterier, der i visse tilfælde giver dig fortrinsret til en bolig eller berettiger den boligsøgende til en bolig med særlig indretning.

  2. Derudover kan det være sagligt, at vi behandler oplysninger om, at du er syg, hvis du ønsker vi indgår en aftale om fremleje pga. midlertidigt fravær fra boligen i forbindelse med din sygdom.


  Strafbare forhold

  1. I nogle tilfælde er der mulighed for at modtage oplysninger om strafbare
   forhold, som en beboer har begået inden for eller med virkning i det boligområde, som den pågældende bor i, eller mod en ansat i
   boligafdelingen. Politiet må videregive sådanne oplysninger, når dette er nødvendigt som led i en tryghedsskabende indsats.

  2. Sådanne oplysninger kan endvidere behandles, hvis lejeaftalen opsiges eller ophæves, jf. pkt. 5 nedenfor.


  Vores behandling af oplysningerne

  1. Oplysningerne i systemet kan vi eventuelt sammenkøre med oplysninger om
   andre beboere, fx for at udarbejde forskellige former for statistikker og
   opgørelser.

  2. Nogle af oplysningerne indarbejder vi i din lejekontrakt. Kontrakten bliver
   opbevaret på din sag hos Boligkontoret Fredericia, og du får udleveret en
   kopi. Oplysninger bliver gemt elektronisk i vores it-system.

  3. For alle de nævnte personoplysninger gælder, at de behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.


  3. Behandling af persondata i anden sammenhæng

  Husordenssager

  1. Boligkontoret Fredericia er forpligtet til at behandle klager fra lejere og i
   fornødent omfang agere over for de lejere, der bl.a. tilsidesætter god skik og
   orden. I forbindelse med vores håndtering af klagesager behandler vi en
   række personoplysninger.

  2. For yderligere oplysninger om registrering af oplysninger i forbindelse med
   administration af lejeforholdet, herunder blandt andet i forbindelse med vaskeri, gas,
   vand, varme, el, dørkort/nøglelogin, tv-overvågning, tv-kanaler, selskabslokaler,
   parkering m.v. henvises Boligkontoret Fredericias boligrådgivere.


  4. Opbevaring, overførsel og videregivelse mv.

  Opbevaring af persondata

  1. Oplysningerne om dig opbevares på vores servere, der er placeret inden for
   EU/EØS grænser.

  2. Visse oplysninger opbevares ydermere hos andre databehandlere og
   underdatabehandlere, som ligeså er undergivet gældende
   persondatalovgivning.

   

  Videregivelse mv.

  1. Vi behandler alle dine oplysninger fortroligt og videregiver dem ikke til
   tredjemand, medmindre vi efter lovgivningen har hjemmel hertil. Nedenfor
   omtales en række ikke udtømmende situationer, hvor der ville kunne ske videregivelse.

  2. I de afdelinger hvor man har vedtaget, at der skal være tv-overvågning, med henblik på at forebygge og opklare kriminalitet, kan videomaterialet videregives til politiet. Retningslinjer for tv-overvågning og behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning findes i din boligafdelings husorden. Ligesom du på datatilsynets hjemmeside kan finde en vejledning om videoovervågning i almene boligafdelinger.

  3. Endvidere kan der ske videregivelse af personoplysninger i sager om husordensklager. Oplysninger fra klagesager kan i den forbindelse tilgå klagenævn, ligesom oplysningerne kan tilgå boligretten.

  4. I visse tilfælde er der en forpligtelse til at videregive personoplysninger til kommunen. Dette gælder fx hvis en beboer, der har fået anvist en bolig af kommunalbestyrelsen, er i restance med betalingen, eller hvis fogedrettens anmodes om at udsætte beboeren fra den lejede bolig grundet betalingsmisligholdelse, således at de sociale myndigheder kan bistå lejeren.

  5. Boligkontoret Fredericia offentliggør ikke oplysninger om registrerede personer. Det kan dog ske, at der offentliggøres situationsbilleder, der tages i forbindelse med arrangementer, som boligafdelingen afholder. Sådanne billeder har til formål at vise en bestemt begivenhed eller aktivitet, men det kan ikke udelukkes, at der vil optræde genkendelige billeder af beboere mv. i denne sammenhæng.

   

  5. I forbindelse med og efter fraflytning

  Oplysninger om opsigelse og baggrunden mv.

  1. I forbindelse med opsigelse af et lejemål registreres relevante oplysninger
   om baggrunden for opsigelsen og/eller fraflytningen som dokumentation.
  2. Lovgivningen giver udlejer en række muligheder for at hæve lejeaftalen, hvis
   særlige omstændigheder er opfyldt. I sådanne tilfælde kan det være
   nødvendigt at behandle fortrolige oplysninger om bl.a. økonomiske forhold
   og strafbare forhold.

   

  Sletning af data

  1. Databeskyttelsesforordningen indeholder regler om, at personoplysninger
   skal slettes når der ikke er et specifikt tjenestelig sagligt formål.
  2. De data, vi bruger til at administrere dit lejeforhold, vil som udgangspunkt
   blive slettet senest 5 år efter fraflytning. Ikke administrative nødvendige data
   vil blive slettet ved fraflytning. I nogle tilfælde vil opbevaring af persondata
   efter slettefristen vurderes at være sagligt begrundet.
  3. Øvrige oplysninger om dig, som ikke er nødvendige at opbevare for at administrere lejeforholdet, vil blive slettet på det tidspunkt, hvor der ikke længere er noget sagligt behov for fortsat opbevaring, eller hvis lovgivningen
   i øvrigt pålægger os at slette disse oplysninger på et bestemt tidspunkt.


  6. Dine rettigheder

  Oplysningspligt

  1. I medfør af databeskyttelsesforordningens regler kan man som registreret
   påberåbe sig rettigheder, når vi behandler persondata om dig. Forordningen
   pålægger os visse pligter – som fx at fortælle dig, at vi har indsamlet eller vil
   indsamle persondata om dig.
  2. Hvis vi i særlige tilfælde behandler andre persondata om dig eller foretager
   en anden form for behandling end den, vi beskriver her, vil vi informere dig
   særskilt herom.

   

  Indsigt, berigtigelse mv.

  1. Du har også ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi behandler om dig, og du
   har ret til at se oplysningerne. Du har ret til at anmode om, at vi retter eller
   sletter oplysninger. Og vi har pligt til at tage stilling til din anmodning.
  2. I det omfang du har givet dit samtykke til behandling af dine persondata, har
   du altid mulighed for at tilbagekalde dette. Vi kan dog fortsat behandle de
   personoplysninger, som ikke baserer sig på dit samtykke eller som er krævet
   i forhold til at opfylde kontraktmæssige forpligtelser.

   

  Yderligere oplysninger

  I det omfang du har spørgsmål til ovenstående eller dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen, har du altid mulighed for at kontakte Boligkontoret Fredericia. Du kan læse mere om  databeskyttelsesforordningen og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside.
  Datatilsynet er den myndighed, der i sidste ende kan vurdere, om dine persondata behandles
  lovligt.

 • Websitets brug af cookies

  Dette website anvender cookies til følgende formål:

  Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine præferencer og gøre brugeroplevelsen bedre.

  Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site og hvilke sider, der er mest besøgte.

   

   

  1. Ejeroplysninger

  Dette website udbydes af:
  Boligkontoret Fredericia
  Vesterbrogade 4
  7000 Fredericia
  7622 1200
  post@boligfa.dk

   

  2. Cookies

  Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

  Så lang tid opbevares cookies

  Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

  Sådan sletter du cookies

  Du kan slette cookies i din browser. Søg efter 'slet cookies' og følg vejledning.


  Sådan undgår jeg cookies?

  Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem. Søg efter 'bloker cookies' og følg vejledning.


  Hvad cookies bruges til på vores website

  Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere samt oplysninger om geografi og interesser på vores brugere for at tilpasse indhold herefter.  Google Analytics (trafikmåling)

  Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken og adfærden på websitet. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

   

  3. Brug af personoplysninger

  Al behandling af persondata sker under iagttagelse af Persondataloven. Du kan kontakte Boligkontoret Fredericia som dataansvarlig – på telefon 7622 1200 eller post@boligfa.dk - hvis du ønsker oplysninger om, hvilke data, som behandles om dig, eller hvis du ønsker oplysningerne slettet eller korrigeret. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.


  Beskyttelse af personoplysninger

  Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

   

  4. Tilgængelige oplysninger på Boligkontoret Fredericias medlemside / login

  1. Dit navn, din fødselsdato, din adresse samt øvrige kontaktoplysninger (telefonnummer, e-mail m.v.), hvis du har oplyst dem til Boligkontoret Fredericia.

  2. Aftaler indgået mellem dig og Boligkontoret Fredericia.

  3. Korrespondance mellem dig og Boligkontoret Fredericia via Boligkontoret Fredericias medlemside / login side. Fx tilbudte boliger.

  4. Generel information og materiale fra Boligkontoret Fredericia.

  5. De under pkt. 4.1.1 – 4.1.3 nævnte oplysninger er personlige og fortrolige. Boligkontoret Fredericia sælger eller videregiver  intet tilfælde sådanne oplysninger til tredjemand uden dit forudgående samtykke, medmindre dette er påkrævet ved lov. Boligkontoret Fredericia benytter heller ikke dine oplysninger til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre du har accepteret dette.

  6. Boligkontoret Fredericia sletter eller anonymiserer personoplysninger, som er forældede, eller som ikke længere har relevans, fx. fordi vedkommende ikke har et (juridisk) forhold til Boligkontoret Fredericia. Boligkontoret Fredericia sletter ikke oplysninger, som skal opbevares i henhold til lovgivning, fx. til bogføringsmæssige formål.

   

  5. Ansvarsfraskrivelse

  1. Information på Boligkontoret Fredericias hjemmeside gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf.

  2. Ved kommunikation mellem Boligkontoret Fredericia og dig uden brug af login, er Boligkontoret Fredericia uden ansvar, såfremt informationerne ændres eller forvanskes under transmissionen, eller såfremt uvedkommende opnår adgang hertil.

  3. Såfremt der linkes til en tredjemands hjemmeside, sker dette uden noget ansvar for Boligkontoret Fredericia for indholdet af den side, der linkes til.

  4. Boligkontoret Fredericia kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af Boligkontoret Fredericias hjemmeside, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.

   

  6. Ændring af betingelser

  Boligkontoret Fredericia er til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af Boligkontoret Fredericias hjemmeside.

   

  7. Øvrige rettigheder

  1. Logoer, varemærker, billeder samt grafik m.v. på Boligkontoret Fredericias hjemmeside tilhører Boligkontoret Fredericia og må kun anvendes efter forudgående tilladelse.

  2. Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af Boligkontoret Fredericias medlemside / login side eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretslige såvel som strafferetslige sanktioner. Det er heller ikke tilladt, at fjerne meddelelser på Boligkontoret Fredericias hjemmeside eller materiale tilgængeligt herpå, vedrørende ophavsret eller lignende.

  3. Download og anden digital kopiering af hjemmesidens indhold eller dele heraf er alene tilladt til personligt, ikke-kommercielt brug, medmindre andet er aftalt med Boligkontoret Fredericia.

  4. Boligkontoret Fredericia forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på Boligkontoret Fredericias hjemmeside, samt at nedlægge Boligkontoret Fredericias hjemmeside.

   

  8. Ændring af betingelser

  1. Boligkontoret Fredericia har til enhver tid ret til at revidere disse betingelser.

  2. Ved ændring af disse betingelser vil du blive bedt om at acceptere disse. Såfremt du herefter ikke ønsker at være bundet af de nye betingelser, vil din adgang til Boligkontoret Fredericia medlemside / login side ophøre.

   

  9. Ugyldighed

  Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige eller ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

   

  10. Lovvalg

  Disse betingelser er undergivet dansk ret.