Organisationsbestyrelsen Skip til hoved indholdet

Overordnede ledelse

 

Boligkontoret Fredericia grundlag er beboerne i de enkelte boligafdelinger, der via beboervalgte afdelingsbestyrelser udpeger repræsentanter til vores repræsentantskab, der er Boligkontorets Fredericias højeste myndighed.

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligforeningen og er økonomisk og juridisk ansvarlig for organisationen og afdelingerne herunder.

 

Hvad indebærer arbejdet?

Organisationsbestyrelsen har ansvaret for de beslutninger der træffes, men også ansvaret for, at direktøren sikrer, at korrekte beslutninger omsættes til handling.

Det vil sige, at organisationsbestyrelsen er valgt som beslutningstager, og ikke som administrator.

Det er en pligt som organisationsbestyrelse at efterleve denne skarpe arbejdsdeling mellem administration og organisationsbestyrelse, så der pågår et godt og professionelt samarbejde.

Samarbejdet indebærer, at organisationsbestyrelsen er ansvarlig for udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse, samt at sikre den daglige administration sker efter lovgivningen.

Organisationsbestyrelsen godkender årsregnskaber og budgetter for organisationen og boligafdelingerne.

 

Organisationsbestyrelsens rolle

Organisationsbestyrelsen består af 9 repræsentanter og afholder som udgangspunkt 6 årlige møder.

De har det overordnede ledelsesansvar for Boligkontoret Fredericia og alle afdelingerne og er økonomisk og juridisk ansvarlig for hele Boligkontoret Fredericia. Det betyder at ansvaret for driften, udlejning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og daglig administration, er under organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen har overordnet ansvar for afdelingerne og den endelige godkendelse af forskellige arbejder der igangsættes i organisationen. Det kan fx være godkendelse af nybyggeri, sammenlægning af afdelinger mv.

Organisationsbestyrelsen er også ansvarlige for, at tage endelig beslutning om enkelte punkter der er besluttet på et afdelingsmøde, før reglerne kan træde i kraft - det kan fx være ændringer til råderetskatalog.

 

Mål og handleplaner

I samarbejde med direktøren skal der udarbejdes, mål og handleplaner, en overordnet strategi for fremtiden, samt hvilke mål/indsatser der kan styrke boligorganisationen og beboerdemokratiet.

 

Åbenhed og samarbejde

I organisationsbestyrelsen er det væsentligt, at begreber som åbenhed, troværdighed samt etik er en del af en organisationsbestyrelse, da det er grundstenen i "god almen ledelse", som er det, der skal præge ledelsen i den almene boligorganisation.

Dokumenter - organisationsbestyrelsen

Dagsorden, indkaldelse og referat til organisationsbestyrelsen - finder du på afdelingens præsentation. Find boksen "Organisationsdokumenter" nederst på siden.